济南奥数网
济南站

2018年大事记

奥数济南站 > 小升初 > 济南小学试题 > 正文

济南外国语学校开元国际小学六年级语文资料

来源:济南e度论坛   作者:济南奥数网编辑   2013-01-16 10:02:35

 济南外国语学校开元国际小学六年级语文词语知识复习测试题,本试题有word版本,请点击链接进行下载http://bbs.eduu.com/thread-1762480-1-1.html

 一、给加点字选择正确的读音。

 二、看拼音,写词语。

 chuān dài    kǒnɡ què wǔ     yóu xì    jìnɡ lǐ    wán shuǎ

 (       ) (           ) (      )(       ) (       )

 hé lǒnɡ    diào yú    ɡuān chá    yǒnɡ qì    xiōnɡ pú

 (      ) (       )(      ) (       )(       )

 yǎnɡ wànɡ    huò zhě     yán hán     bǎi nònɡ   mì shū

 (         ) (       ) (      ) (       )(       )

 zá zhì shè    lǚ xínɡ    kǎo chá     yí jì     zhèn jīnɡ

 (         ) (       )(      ) (       )(        )

 pīn mìnɡ     chuí tóu sànɡ qì     liú yì     liánɡ shuǎnɡ

 (         ) (              ) (       )(           )

 shì zi         bō luó      liánɡ shi     jiāo nèn     sū xǐnɡ

 (         ) (       ) (        ) (        )(        )

 dà zhì    shì yàn     zhǐ dài      dà ɡài     yáo yuǎn

 (      ) (       ) (       ) (        )(        )

 chāo chánɡ     lànɡ fèi      suí yì      bài fǎnɡ      liáo kuò

 (         ) (       ) (       ) (        ) (        )

 hénɡ kuà    lǎn yánɡ yánɡ     wēi wǔ    nèn lǜ     shǒu jù

 (         )(             ) (      ) (     ) (      )

 qiǎnɡ zǒu    suí biàn    dǒnɡ dé    qiān xū     nǎo nù

 (         )(       ) (     )  (     ) (      )

 huānɡ liánɡ    pǔ sù      qínɡ xù     jiǎnɡ shù    ɡǔ lì

 (          )(       ) (       ) (       ) (      )

 kuān yù    xìnɡ ɡāo cǎi liè    lì jí       tǐ tiē       tí xǐng

 (        )(              ) (     ) (      ) (       )

 shì tàn      cāi cè     xiū jiàn      tuī cè      zī rùn

 (       ) (       )(       ) (       ) (      )

 chá bēi        ɡuàn ɡài    tā xià    quē shǎo   yě liàn

 (       )   (        )(        )(       )(       )

 yàn zi     jù lǒnɡ     zēnɡ tiān   yǎn zòu    lián pénɡ     wǔ dǎo

 (     ) (      ) (        )(      ) (       ) (      )

 cuì niǎo    qīnɡ cuì      tè shū    zhòu jiànɡ     wēn nuǎn

 (       ) (       ) (        )(        ) (         )

 zhì xiè      zhàn lán     tián rùn     lí mínɡ      kū lónɡ    yù yán

 (       ) (       ) (        )(        ) (         )(      )

 pán chɑn     wèi ɡuó     lā xián     dà yàn    dīnɡ zhǔ     yù hé

 (       ) (       ) (        )(      ) (       ) (       )

 bàn shǎnɡ    yán sù         shú xī    jiào huì      qī piàn

 (        ) (       ) (        )(        ) (         )

 ān wèi       sài pǎo       shǔ jià    kuánɡ bēn     jiǎn yuè

 (       ) (       ) (        )(         ) (         )

 shānɡ dìnɡ      jié zhī      xiàn mù    chén mò      lónɡ zhònɡ

 (          ) (       ) (        )(        ) (          )

 yān mò     chénɡ rèn      bào fù      yuán ɡù    fèn nù    fán nǎo

 (       ) (         ) (        )(        )(      ) (      )

 xiǎnɡ shòu     suō huí     jiè chǐ      jì rán     huǎn hé      wài pó

 (         ) (       ) (        )(        )(       ) (      )

 xuè xínɡ     yǎn ɡài       jiǔ jīnɡ    cǎo diàn    quán tóu

 (         ) (        ) (        )(        )(       )

 zhì zhǐ      jiāo kě    tuò mò    shè shì    fán zhí    shū cài

 (         ) (     ) (      )(        )(       )(       )

 bǐ jiào    shā jūn    yù fánɡ     jiànɡ lín    xuán ɡuà    ào mì

 (       ) (     ) (      ) (       ) (        )(       )

 shén mì      tàn suǒ    chǎnɡ kāi    qī hēi     yóu yù    bí zi

 (        ) (      ) (        )(        )(       )(       )

 shuāi dǎo    shù qǐ    xiá zhǎi    tān diǎn    yóu lǎn    tāo qián

 (        ) (     ) (       )(        )(       )(       )

 pū ténɡ      qú dào    ɡānɡ qín   wèn hòu    hóu zi   dǎ shé

 (        ) (      ) (       )(       ) (     )(      )

 pō shuǐ   chuán rǎn      zhù fú

 (       )(        )  (      )

关注奥数网官方微信 杯赛、择校提前知
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

  您还可以通过手机、平板电脑等移动设备访问济南奥数网,升学路上有我们相伴。>>[点击查看]

相关文章

点击查看更多

 • 欢迎扫描二维码
  关注奥数网微信
  ID:aoshu_2003

 • 欢迎扫描二维码
  关注中考网微信
  ID:zhongkao_com

24小时热帖每周热帖

本周热门话题

热门中学

试题资料

教育导航

 1. 北京站 上海站 广州站 深圳站
 2. 天津站 武汉站 成都站 石家庄站
 3. 南京站 杭州站 济南站 苏州站
 4. 郑州站 沈阳站 太原站 重庆站
 5. 长沙站 合肥站 宁波站 青岛站
本地教育

本地资讯 | 面试指南 | 学习方法

考试真题 | 小学试题 | 分班考试

衔接经验 | 经验交流 | 学区房

热门资料

学习资料 | 语文资料 | 数学资料

教育新闻 | 英语资料 | 天天练

重点中学

济南山大附中 | 济南山大二附中

济南稼轩中学 | 济南外国语学校

济南济微中学 | 济南山师二附中

小学试题

期中试题 | 口算题

期末试题 | 知识点

单元测试 | 练习题

关注奥数网微信,将奥数资讯一网打尽!! 收藏 建议 顶部